Obchodné podmienky

Základné ustanovenie

Prevádzkovateľ obchodu:

exclusive essential s.r.o.
Divadelní 1032/14
110 00 Praha 1
IČO: 28891180
DIČ: CZ28891180

Expedícia tovaru:

FVE Trading s.r.o.
Hnězdenská 767/2a
18100 Praha 8 – Troja
IČO: 29052262 DIČ: CZ29052262

Kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom elektronického obchodu sa spravujú príslušnými ustanoveniami zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z .o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji ako aj zákona č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii.

Poskytovateľom služieb je FVE Trading s.r.o., Hnězdenská 767/2a, 18100 Praha 8 – Troja, IČO: 29052262 DIČ: CZ29052262

Dodávateľ zverejňuje zoznam tovarov, ktoré ponúka zákazníkovi a umožňuje zákazníkovi tovary objednávať prostredníctvom aplikácie na internetovej adrese: www.oblecenie-hotspot.sk, (ďalej iba elektronický obchod). Tieto obchodné podmienky sú viazané na nákup v elektronickom obchode. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a že s nimi súhlasí.

Nákup tovaru prostredníctvom elektronického obchodu môžu uskutočňovať fyzické osoby a právnické osoby

Informácie o tovare a cene

Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty DPH.

Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Objednanie tovaru

Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode „Ako nakupovať“. Tento návod je viditeľne umiestnený v menu elektronického obchodu.

Odoslanie objednávky je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa ako aj potvrdením súhlasu s všeobecnými obchodnými podmienkami a spracovaním jeho osobných údajov.

Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s predmetom „Nová Objednávka. Proces objednávky č.....“, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie.

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

Vrátený tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne, elektronickou poštou na adresu: info@oblecenie-hotspot.sk.

Viazanosť ponukou, stornovanie objednávky

Dodávateľ je viazaný ponukou vrátane ceny tovaru od potvrdenia objednávky elektronickou správou s predmetom „Nová objednávka. Proces objednávky č…“ až po uplynutie lehoty na dodanie.

V prípade, že zákazník stornuje už potvrdenú objednávku, je povinný uhradiť dodávateľovi všetky preukázateľné účelne vynaložené náklady, ktoré mu vznikli v súvislosti s realizáciou danej objednávky, najmä v prípade ak zákazník stornuje objednávku po jej odoslaní dodávateľom a dodávateľovi vznikli náklady na dopravu tovaru.

Ak zákazník stornuje objednávku z dôvodu nedodržania publikovanej ceny alebo dodacej lehoty dodávateľom, storno poplatok mu nebude účtovaný a uhradená platba na tovar mu bude vrátená.

Zákazník môže objednávku stornovať zaslaním žiadosti na emailovú adresu nfo@oblecenie-hotspot.sk., alebo telefonicky na telefónnom čísle: +421 220 812 503, najneskôr v deň odoslania objednávky tovaru.

Dodávateľ má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

O stornovaní objednávky bude zákazník preukázateľne informovaný telefonicky alebo emailom.

Podmienky dodania tovaru

Ak sa nedohodlo inak, dodávateľ sa zaväzuje tovar dodať podľa dodacích podmienok uvedených pri každom tovare v elektronickom obchode od emailového potvrdenia objednávky zákazníkovi. Pri prevode na účet platia dodacie podmienky od pripísania platby na účet dodávateľa.

Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky tovar úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený. V prípade mechanického poškodenia sa zaväzuje bezodkladne informovať dodávateľa. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

Pokiaľ zákazník bezdôvodne odmietne prevziať a zaplatiť dobierkou riadne dodávaný tovar, je povinný dodávateľovi uhradiť náklady, ktoré mu vznikli pri pokuse o doručenie tovaru zákazníkovi.

Platobné podmienky

V našom e-obchode poskytujeme tieto možnosti platby:

Na dobierku – pri prebratí tovaru Pri platbe na dobierku je zákazníkovi popri cene tovaru účtovaný aj príplatok podľa aktuálneho cenníku prepravy, ktorý je automaticky vypočítavaný podľa hmotnosti zásielky. Celkovú platbu dobierky zákazník v plnej výške uhradí pri prevzatí zásielky.

V prípade, že zmluvným stranám vznikne nárok na vzájomné vrátenie poskytnutých plnení alebo poskytnutých plnení znížených o storno poplatok, vyrovnajú si tieto záväzky do 15 dní od vzniku práva na vrátenie plnení, t.j. od platného odstúpenia od kúpnej zmluvy.

Reklamácie

Na celý sortiment produktov v internetovom obchode platí 2-ročná záručná doba.

Záručná doba začína plynúť okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. Aby ste reklamáciu u nás zakúpeného tovaru resp. jeho prípadné poruchy vyriešili čo najskôr, kontaktujte nás na telefónnych číslach +421 220 812 503, poprípade napíšte na kontaktný e-mail: info@oblecenie-hotspot.sk

Náklady súvisiace s dopravou reklamovaného tovaru znáša kupujúci.

Reklamačný protokol bude kupujúcemu vystavený po prijatí reklamácie.

Vybavenie reklamácie bude kupujúcemu oznámené telefonicky alebo mailom.

Zrušenie objednávky zo strany predávajúceho

Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú sumu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

Prepravné podmienky do Slovenskej Republiky.

Expedícia tovaru zo skladu je bežne v objednávací alebo nasledujúci deň po prijatí objednávky ak je tovar na hlavnom sklade v Bratislave, poprípade 7 až 14 dní, ak tovar objednávame od nášho dodávateľa, následná doprava objednávok v rámci celého Slovenska je realizovaná prostredníctvom kuriérskej prepravnej spoločnosti DHL (doručujú balíky obvykle nasledujúci pracovný deň po vyzdvihnutí zásielky).

Cena poštovného a balného pre všetky objednávky vo fakturačnej hodnote 3,9 EUR s platbou vopred a 4,9 EUR s platbou na dobierku.

Prevádzkovateľom internetového obchodu oblecenie-hotspot.sk:

Sídlo firmy:

FVE Trading s.r.o.
Hnězdenská 767/2a
18100 Praha 8 – Troja
IČO: 29052262 DIČ: CZ29052262
+421 220 812 503Pri poskytovaní služieb nám pomáhajú súbory cookie. Nastavenie využívaní a dostupnosti cookies môžete upraviť v nastavení Vášho prehliadača.